Bóg, Honor i Ojczyzna / God, Honour and Motherland

STATUT FUNDACJI

 

TEKST JEDNOLITY z dnia 12.05.2016 r.

STATUTU FUNDACJI „Dziękuję Ci Za Służbę / Thank You For Your Service”

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja działa pod firmą Fundacja Dziękuję Ci Za Służbę / Thank You For Your Service, zwana dalej Fundacją,

 2. Fundacja ustanowiona przez osoby:

– Barbarę Cierpica

– Jerzego Korzewskiego

– Wojciecha Korchuta

– Andrzeja Kowalczyka

– Krzysztofa Krupkę

– Krzysztofa Ziółkowskiego

zwane dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Martę Bukowską-Mikosz w Kancelarii Notarialnej w Krakowie w dniu 22 grudnia 2015 r., REP A NR 5389/2015 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

3. Fundacja jest apolityczna

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

§ 5

Właściwym ministrem jest Minister Sprawiedliwości.

§ 6

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych organizacji pożytku publicznego.

§ 8

Fundacja może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa a także przystępować do spółek.

§ 9

Fundacja może ustanawiać odznaki, tytuły i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

§ 10

Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji

§ 11

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 12

Celami Fundacji są:

Celem działania Fundacji świadczenie pomocy funkcjonariuszom służb mundurowych (Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz Straży Miejskiej), a także osób fizycznych, w szczególności poprzez:

1. Pomoc na rzecz osób i rodzin osób poszkodowanych wskutek działań związanych z wykonywaniem funkcji zawodowych.

2. Propagowanie zachowań i działań wpływających na poprawę stanu zdrowia i sprawności psychofizjologicznej osób dotkniętych niesprawnością psychofizjologiczną.

3. Wspieranie działań na rzecz diagnozy, profilaktyki i oddziaływań terapeutycznych w celu zachowania i poprawy zdrowia.

4. Celem dalszym Fundacji jest pomoc na rzecz osób i rodzin osób poszkodowanych wskutek wypadków przy pracy, wypadków w rolnictwie i innych zdarzeń losowych, a także wskutek tzw. błędów lekarskich oraz naruszenia praw pacjenta.

  1. niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi schorzeniami nabytymi w trakcie służby, mającymi związek ze służbą lub

4.2. niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne,

4.3. niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,

4.4. wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych,

4.5. udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym,

4.6. udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym,

4.7. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej,

4.8. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp,

4.9. niesienie pomocy osobom biednym i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym, będącym w trudnej sytuacji materialnej.

4.10. działalność charytatywna i prospołeczna,

4.11. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

4.12. promocja i organizacja wolontariatu.

4.13. promocja i wsparcie nowoczesnych form pomocy medycznej

§ 13

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Pomoc prawną, materialną i organizacyjną na rzecz osób i rodzin osób poszkodowanych.

2. Prowadzenie działalności charytatywnej.

3. Organizację i promocję wolontariatu.

4. Działalności prawną pro publico bono.

5. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.

6. Organizowanie kwest pieniężnych.

7. Organizowanie zbiórek pieniężnych wśród przedsiębiorców.

8. Organizowanie akcji, koncertów i innych imprez oraz uroczystości i charakterze charytatywnym.

9. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.

10. Organizowanie spotkań i prelekcji mających na celu edukację i propagowanie zachowań poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

11. Finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

12. Inicjowanie i organizowanie kampanii medialnych.

13. Inicjowanie i organizowanie prezentacji w grupach opiniotwórczych.

14. Organizowanie i finansowanie przejazdów osób niepełnosprawnych do placówek medycznych w celu odbycia przez nie rehabilitacji.

15. Organizowanie i współorganizowanie turniejów i innych imprez sportowych oraz zajęć i spotkań mających na celu rozwój psychofizyczny, doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej człowieka, a także dla zachowania oraz przywracania jego zdrowia.

16. Pozyskiwanie darczyńców i sponsorów.

17. Organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży.

18. Finansowanie nowoczesnych technik medycznych.

19. Fundowanie stypendiów.

20. Prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych.

21. Organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych.

22. Organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych, w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych.

23. zakup leków i środków medycznych,

24. zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego,

25. finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacjach placówek służby zdrowia lub placówek pomocy społecznej.

§ 14

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami, a także prowadzić działalność gospodarczą.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
 1. Praktyka lekarska dentystyczna,
 2. Praktyka lekarska specjalistyczna,
 3. Działalność fizjoterapeutyczna,
 4. Działalność paramedyczna,
 1. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 2. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 3. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
 4. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 5. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.

Majątek i dochody Fundacji

§ 15

Majątek Fundacji stanowi jej Fundusz Założycielski w kwocie 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych), z czego 3.000 zł (trzy tysiące złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą. Majątek Fundacji stanowią również inne środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§ 16

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1. darowizn, spadków, zapisów;

2. dotacji i subwencji oraz grantów;

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

4. dochodów z majątku Fundacji;

5. działalności gospodarczej.

6. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych przekazanych Fundacji odpłatnie bądź nieodpłatnie;

7. dochody z odpłatnej działalności statutowej;

8. środki finansowe pochodzące z odsetek od wkładów na rachunkach bankowych.

§ 17

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lecz tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

5. Cały dochód osiągnięty przez Fundację będzie przeznaczany na statutowe cele Fundacji.

Władze Fundacji

§ 18

1. Władzami Fundacji są:

a) Rada Fundacji,

b) Zarząd Fundacji.

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestniczeniem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji

§ 19

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z maksymalnie 5 członków.

3. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji, powołuje swą decyzją Rada Fundacji.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy w Fundacji.

7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 20

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 21

Do zadań Rady należy w szczególności:

1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.

2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.

3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

6. Nadzór nad działalnością Fundacji.

7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 22

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 23

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu osób powoływanych przez Radę Fundacji na roczną kadencję oraz Honorowego Prezesa Fundacji.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.

4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 1. Prawo odwołania, o którym mowa w ust. 4 nie dotyczy Honorowego Prezesa Fundacji.

§ 24

1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b) uchwalanie regulaminów, sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

c) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

d) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

f) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

5. Zarząd co roku, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 25

1. Zarząd Fundacji w celu realizacji założeń fundacji ujętych w statucie może tworzyć stanowiska zadaniowe.

2. Prezes Fundacji za zgodą Zarządu może powoływać osoby na utworzone stanowiska zadaniowe.

§ 26

Stosunek pracy z członkami Zarządu Fundacji może nawiązywać i rozwiązywać Przewodniczący Rady Fundacji, a z innymi osobami zatrudnionymi w Fundacji Prezes Fundacji. 7

Honorowy Prezes Fundacji i Sposób Reprezentacji Fundacji

§ 27

 1. Wyrażając uznanie dla zaangażowania w szerzenie idei braterstwa i solidarności oraz pielęgnowanie pamięci po poległych na polu walki przez por. Karola Cierpicę ustanawia się go dożywotnio Honorowym Prezesem Fundacji.

 2. Członkostwo por. Karola Cierpicy w zarządzie Fundacji ustaje w przypadku złożenia przez Niego pisemnej rezygnacji z tej funkcji.

 3. Fundację reprezentuje na zewnątrz Honorowy Prezes Fundacji.

 4. W przypadku nieobecności Honorowego Prezesa Fundacji Fundację reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu Fundacji działających.

 5. W zakresie spraw majątkowych oświadczenie woli składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu Fundacji działających wspólnie.

Zmiana Statutu

§ 28

1. Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Cel Fundacji może ulec zmianie w trybie wskazanym w pkt 1 powyżej.

Połączenie z inną fundacją

§ 29

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 30

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§ 31

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 32

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały

§ 33

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§ 34

1. Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które dokonają darowizny lub subwencji o wartości przewyższającej jednorazowo lub sukcesywnie w okresie jednego roku równowartość kwoty 5.000 Euro (pięć tysięcy Euro) obliczonej wg średniego kursu ustalanego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonania wpłaty na rachunek lub do kasy Fundacji, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł honorowy „Sponsora Fundacji”.

2. Tytuł „Sponsora Fundacji” ma charakter osobisty.

3. Poza tytułem „Sponsora Fundacji” może ona ustanawiać inne tytuły, dyplomy i medale honorowe oraz nadawać je osobom fizycznym i prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym w realizacji celów Fundacji lub dla samej Fundacji.

§ 35

1. Fundacja prowadzi w kraju i zagranicą działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 36

1. Z majątku oraz dochodów Fundacji Zarząd przeznacza środki na prowadzenie działalności gospodarczej, w miarę potrzeby i z zastrzeżeniem postanowień Statutu.

2. Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizacje celów Fundacji