Bóg, Honor i Ojczyzna / God, Honour and Motherland

POMAGAJ FUNDACJI REGULARNIE

 

Pomóż nam pomagać ludziom którzy służą Ci każdego dnia :

Liczy sie każdy grosz  ? Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości comiesięcznego wspierania Fundacji dowolną kwotą poprzez ustanowienie polecenia zapłaty.

Pobierz polecenie zapłaty

Poszukujemy Darczyńców, Sponsorów, nowych form wsparcia. Regularne przekazywanie darowizn za pomocą formularza zapłaty jest jedną z naszych propozycji dla osób, które chcą pomagać.

Co to jest polecenie zapłaty?

Polecenie zapłaty jest prostą, bezpieczną i szybką formą regulowania płatności. Polega na automatycznym obciążaniu rachunku posiadacza konta kwotami zobowiązań za dostarczane produkty lub świadczone usługi (opłaty za światło i gaz, czynsz, usługi telekomunikacyjne, itp.). Ustanawiając polecenie zapłaty, można także regularnie przekazywać darowizny organizacjom pożytku publicznego. Nie trzeba pamiętać o comiesięcznej konieczności wykonania przelewu.

 

Czy polecenie zapłaty to bezpieczna transakcja?

Polecenie zapłaty jest usługą bankową wprowadzoną w Polsce do systemu krajowych rozliczeń pieniężnych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2012 poz. 1376 ze zm.). Obecnie funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tj. Dz.U. 2014 poz. 873).

Dodatkowe gwarancje prawne stanowi Porozumienie Międzybankowe z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie stosowania polecenia zapłaty (wraz z późniejszymi zmianami), podpisane przez wszystkie banki uczestniczące w tej formie rozliczeń, oraz przepisy regulujące działalność Krajowej Izby Rozliczeniowej SA (w szczególności odnoszące się do przesyłania Poleceń Zapłaty za pośrednictwem ogólnopolskiego elektronicznego systemu wymiany danych międzybankowych ELIXIR?).

Wszystkie transakcje dokonane za pomocą polecenia zapłaty są odnotowane na wyciągu bankowymposiadacza rachunku.

Jak uruchomić polecenie zapłaty?

Wystarczy wypełnić formularz zgody (dwa odcinki) i przesłać go pocztą tradycyjną na adres naszej Fundacji. My prześlemy jeden formularz do Państwa banku, drugi zostanie u nas.

Na formularzu należy zadeklarować dowolną kwotę comiesięcznej darowizny.

Jeśli na rachunku nie będzie wystarczającej ilości środków, po kilku dniach nastąpi druga próba pobrania. Jeżeli nadal nie będzie to możliwe, darowizna w danym miesiącu nie zostanie pobrana. W kolejnym miesiącu nie będzie pobierana podwójnie.

Czy można odwołać polecenie zapłaty?

Zgoda na ustanowienie polecenia zapłaty jest bezterminowa. W każdej chwili posiadacz rachunku może ją odwołać.

Odwołanie polecenia zapłaty

Darczyńcy przysługuje bezwarunkowe prawo odwołania pojedynczego, zrealizowanego polecenia zapłaty do 56 dni kalendarzowych (w przypadku osoby fizycznej niewykonującej działalności gospodarczej) lub 5 dni roboczych (w przypadku pozostałych darczyńców) od daty obciążenia rachunku oraz wystąpienia o zwrot środków.

Polecenie zapłaty można także zawiesić czasowo na okres maksymalnie 30 dni kalendarzowych, składając odpowiednią dyspozycję w swoim banku.

Dziękuję Ci Za Służbę

Dziękuje Ci Za Twoja Pomoc !